Kuadri Ligjor-Regullator

LIGJ
Nr. 9/2022
PËR PROFESIONIN E NDËRMJETËSIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Aktet Nënligjore, Ligji Nr. 9/2022

UDHËZUES PËR NJË QASJE TË BAZUAR NË RREZIK

SEKTORI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

2023 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza