Anëtaresohu

FORMULAR I APLIKIMIT PËR ANËTARËSIM

    Emri i Subjektit:

    NUIS:

    Adresa:

    Telefon:

    Website:

    Celular:

    E-mail:

    Kontakti Kryesor për NAREA, Ky individ do të shërbej si kontakti zyrtar për gjithë korrespondencën me NAREA dhe për çështjet me anëtarësimin.
    Emër / Mbiemër:

    Pozicioni:

    Telefon & Celular:

    E-mail:


    Drejtori i Përgjithshëm:

    Emër / Mbiemër:

    Celular:

    E-mail:


    Drejtues i Financës:

    Emër / Mbiemër:

    Mobile:

    E-mail:


    Administrator (kur është ndryshe nga të sipërpërmendurit):

    Emër / Mbiemër:

    Celular:

    E-mail:


    Aksioner ose Anëtar Bordi:

    Emër / Mbiemër:

    Emër / Mbiemër:

    Emër / Mbiemër:

    Emër / Mbiemër:


    Të Dhënat Kryesore për Subjektin

    Vitet Total në Industrinë e Ndërmjetësimit & Zyrat ku keni punuar:

    Si Agjent:

    Si Broker:

    Nëse je Broker - Numri Total i Zyrave në Shqipëri/Qytete:

    Nëse je Broker- Numri Total i Agjentëve në Shqipëri:
    Meshkuj:

    Femra:

    Një Përshkrim i Shkurtër mbi Subjektin (100 fjalë për tu përdorur në Listën e Anëtarëve):

    Çfarë prisni të përfitoni nga Anëtarësimi në NAREA?

    A mendoni se Subjekti juaj mund të kontribuoj pro bono në ndonjë mënyrë për NAREA?

    Kategoritë e Anëtarësisë
    Broker: Tarifa Vjetore: 500 EURs                                             Aplikimi: Falas
    Agjent / Individ: Tarifa Vjetore: 100 EURs                                             Aplikimi: Falas

     

    Unë/Ne, i/të nënshkruar, me plotësimin e këtij formulari aplikoj/më për Kategorinë e Anëtarësimit ____________________ (tarife vjetore ____________________________ , TVSH e Përfshirë) në Shoqatën Kombëtare të Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme (NAREA) dhe pajtohemi, nëse aprovohet, të zbatojmë gjithë rregullat dhe rregulloret si dhe të paguajmë në kohë detyrimet e duhura, si kërkohet nga aktet nënligjore të NAREA.

    Unë/Ne, pajtohemi dhe pranojmë që NAREA të mbledhë të dhënat e mia/tona personale në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

    Unë/Ne pranojmë dhe japim pëlqimin që të dhënat e mia/tona personale, të deklaruara vullnetarisht, do të trajtohen nga persona përgjegjës për trajtimin e të dhënave personale për qëllime legjitime.

    Unë/Ne pajtohemi dhe pranojmë që NAREA të zbulojë të dhënat e mia/tona personale, të deklaruara vullnetarisht, qoftë online në adresën e saj të internetit, si dhe në formë të shkruar në publikimet zyrtare, broshurat informative, periodikët, publikimet javore / mujore / vjetore.

     

    ________________________________        ___________________          _______________

    Emër / Mbiemër & Nënshkrimi                         Pozicioni                                  Datë

     

    Çdo Aplikant duhet të:

    1. Plotësoj dhe depozitoj një Formular Aplikimi.
    2. Dorëzoj një kopje të NIPT dhe një Ekstrakt Historik nga Qendra Kombëtare e Biznesit.
    3. Dorëzoj Deklaratën që nuk ka precedentë penal.
    4. Lexoj dhe Nënshkruaj Statutin e NAREA.
    5. Lexoj dhe Nënshkruaj Kodin e Etikës dhe Parimet Udhëheqëse.
    6. Çdo Aplikant në kategorinë Agjent / Individ, duhet të dorëzoj një Curriculum Vitae.

    Të gjitha Aplikimet shqyrtohen dhe miratohen nga Bordi në mbledhjen e tij të radhës.

    Bordi mund të vendosë të mos miratojë një aplikim. Në çdo rast Aplikantit i jepet një shpjegim.

    Nëse keni pyetje të tjera, ju lutemi kontaktoni zyrën e NAREA ose email: info@narea.al.

    2022 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

    Design by Gremza