Anëtaresohu

FORMULAR I APLIKIMIT PËR ANËTARËSIM

  Emri i Subjektit:

  NUIS:

  Adresa:

  Telefon:

  Website:

  Celular:

  E-mail:


  Kontakti Kryesor për NAREA, Ky individ do të shërbej si kontakti zyrtar për gjithë korrespondencën me NAREA dhe për çështjet me anëtarësimin.
  Emër / Mbiemër:

  Pozicioni:

  Telefon & Celular:

  E-mail:  Drejtori i Përgjithshëm:

  Emër / Mbiemër:

  Celular:

  E-mail:  Drejtues i Financës:

  Emër / Mbiemër:

  Mobile:

  E-mail:  Administrator (kur është ndryshe nga të sipërpërmendurit):

  Emër / Mbiemër:

  Celular:

  E-mail:  Aksioner ose Anëtar Bordi:

  Emër / Mbiemër:

  Emër / Mbiemër:

  Emër / Mbiemër:

  Emër / Mbiemër:  Të Dhënat Kryesore për Subjektin

  Vitet Total në Industrinë e Ndërmjetësimit & Zyrat ku keni punuar:

  Si Agjent:

  Si Broker:

  Nëse je Broker - Numri Total i Zyrave në Shqipëri/Qytete:

  Nëse je Broker- Numri Total i Agjentëve në Shqipëri:
  Meshkuj:

  Femra:

  Një Përshkrim i Shkurtër mbi Subjektin (100 fjalë për tu përdorur në Listën e Anëtarëve):

  Çfarë prisni të përfitoni nga Anëtarësimi në NAREA?

  A mendoni se Subjekti juaj mund të kontribuoj pro bono në ndonjë mënyrë për NAREA?

  Kategoritë e Anëtarësisë
  Broker: Tarifa Vjetore: 500 EURs                                             Aplikimi: Falas
  Agjent / Individ: Tarifa Vjetore: 100 EURs                                             Aplikimi: Falas

   

  Unë/Ne, i/të nënshkruar, me plotësimin e këtij formulari aplikoj/më për Kategorinë e Anëtarësimit ____________________ (tarife vjetore ____________________________ , TVSH e Përfshirë) në Shoqatën Kombëtare të Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme (NAREA) dhe pajtohemi, nëse aprovohet, të zbatojmë gjithë rregullat dhe rregulloret si dhe të paguajmë në kohë detyrimet e duhura, si kërkohet nga aktet nënligjore të NAREA.

  Unë/Ne, pajtohemi dhe pranojmë që NAREA të mbledhë të dhënat e mia/tona personale në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

  Unë/Ne pranojmë dhe japim pëlqimin që të dhënat e mia/tona personale, të deklaruara vullnetarisht, do të trajtohen nga persona përgjegjës për trajtimin e të dhënave personale për qëllime legjitime.

  Unë/Ne pajtohemi dhe pranojmë që NAREA të zbulojë të dhënat e mia/tona personale, të deklaruara vullnetarisht, qoftë online në adresën e saj të internetit, si dhe në formë të shkruar në publikimet zyrtare, broshurat informative, periodikët, publikimet javore / mujore / vjetore.

   

  ________________________________        ___________________          _______________

  Emër / Mbiemër & Nënshkrimi                         Pozicioni                                  Datë

   

  Çdo Aplikant duhet të:

  1. Plotësoj dhe depozitoj një Formular Aplikimi.
  2. Dorëzoj një kopje të NIPT dhe një Ekstrakt Historik nga Qendra Kombëtare e Biznesit.
  3. Dorëzoj Deklaratën që nuk ka precedentë penal.
  4. Lexoj dhe Nënshkruaj Statutin e NAREA.
  5. Lexoj dhe Nënshkruaj Kodin e Etikës dhe Parimet Udhëheqëse.
  6. Çdo Aplikant në kategorinë Agjent / Individ, duhet të dorëzoj një Curriculum Vitae.

  Të gjitha Aplikimet shqyrtohen dhe miratohen nga Bordi në mbledhjen e tij të radhës.

  Bordi mund të vendosë të mos miratojë një aplikim. Në çdo rast Aplikantit i jepet një shpjegim.

  Nëse keni pyetje të tjera, ju lutemi kontaktoni zyrën e NAREA ose email: info@narea.al.

  2024 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

  Design by Gremza

  NAREA

  NAREA

  #YourEdgeInRealEstate

  I will be back soon

  NAREA
  Hey there 👋
  It’s your expert from NAREA.
  How can I help you?
  Start Chat with: